B2B

Terms and Conditions

Article 1: Introduction

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Potjes & Deksels en de klant met betrekking tot de producten die worden aangeboden door Potjes en Deksels. De klant verklaart hiermee dat hij/zij kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande artikelen. Potjes & Deksels heeft het recht om op elk moment de algemene voorwaarden te veranderen, de meest recente versie van de algemene voorwaarden zijn ten alle tijden op de website www.potjesendeksels.nl .

Article 2 - Definitions and applicability

 1. In these terms and conditions, the following terms shall have the following meanings

Customer: every natural or legal person who buys products at Foundation Potjes & Deksels.

day: calendar day;

ondernemer: de Potjes & Deksels., gevestigd aan de Zijpenberg 151, 2905 RR te Capelle aan den IJssel, opererend in Nederland onder btw nummer: NL863427960B01 en Kamer van Koophandel Rotterdam 84908262, hierna ook genoemd “Potjes & Deksels”;

Agreement: any agreement that is entered into between the Entrepreneur and the Customer, any amendment or addition thereto, as well as all (legal) acts in preparation for and in execution of that agreement;

Product: any item, good or similar product offered, delivered or to be delivered by the Entrepreneur under the Contract, according to common opinion.

conditions: these terms and conditions

 1. These terms and conditions apply to every offer, quotation and contract between the entrepreneur and a customer, insofar as these terms and conditions are not expressly deviated from by the parties in writing.
 2. The applicability of any purchase or other conditions of the customer is expressly rejected.
 3. If one or more provisions of these terms and conditions are invalid or may be annulled in part or in whole at any time, the remainder of these terms and conditions will continue to apply in full. The entrepreneur and the customer will then consult to agree on new provisions to replace the invalid or annulled provisions, as much as possible respecting the purpose of the original provisions.
 4. If there is any uncertainty regarding the interpretation of one or more provisions of these terms and conditions, the interpretation should be made according to the spirit of these provisions.
 5. If a situation arises between the parties that is not provided for in these terms and conditions, this situation should be assessed according to the spirit of these terms and conditions.
 6. If Entrepreneur does not always require strict compliance with these terms and conditions, this does not mean that the provisions thereof do not apply, or that Entrepreneur would in any way lose the right to require strict compliance with these terms and conditions in other cases.

Article 3 - Offer

 1. Ieder aanbod van de ondernemer op de retail prijslijst is vrijblijvend.
 2. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind the entrepreneur.
 3. Each offer contains such information that it is clear to the customer what rights and obligations are attached to accepting the offer. This concerns in particular:
 • de prijs exclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;
 • the cost of delivery, if any;
 • The way in which the agreement will be established and what actions are required for this;
 • The method of payment, delivery or performance of the agreement;
 • The period for accepting the offer, or the period for adhering to the price.

Article 4 - Agreement

 1. The agreement comes into effect, subject to the provisions of paragraph 3, at the time of acceptance by the customer of the offer and the fulfilment of the conditions set therein.
 2. If the customer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm receipt of the order electronically.
 3. If the agreement is created electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and will ensure a secure web environment. If the customer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.
 4. The entrepreneur can - within the law - to inform the customer of his payment obligations, and also of all those facts and factors relevant to a sound conclusion of the distance. If, on the basis of this investigation, the entrepreneur has good reason not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to the implementation.
 5. Each agreement is entered into under the suspensive condition of sufficient availability of the relevant products and/or services.

Article 5 - Price

 1. Prices of products and/or services already offered will not be increased, with the exception of price changes resulting from legal regulations or provisions.
 2. Entrepreneur is free to make price changes at any time, unless otherwise agreed in writing with customer.
 3. De in de prijslijst, een offerte of separate overeenkomsten genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief btw. Wanneer een afnemer uit België een product of dienst van Potjes & Deksels aankoopt, wordt 0% btw in rekening gebracht in verband met intracommunautaire leveringen o.b.v. artikel 138 EU BTW richtlijn 2006/112/EC.

Article 6 - Payment

 1. Tenzij anders overeengekomen dienen door klant verschuldigde bedragen te geschieden door online betaling via factuur binnen het genoemde betalingstermijn op deze factuur.
 2. Klanten waarmee is overeengekomen dat zij per bank achteraf mogen betalen, dienen tijdens het betalingsproces de betaalmethode ‘factuur’ aan te vinken. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door leverancier opgegeven rekeningnummer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Ondernemer heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is ondernemer gerechtigd vooruitbetaling van klant te verlangen, bij gebreke waarvan ondernemer niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is bij Potjes & Deksels.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is ondernemer gerechtigd een vertragingsrente van 2% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. If the client is in default or omission in the (timely) fulfillment of its obligations, the entrepreneur has the right to charge the client the reasonable costs made known in advance to the client for obtaining extrajudicial satisfaction.
 6. Ook mag ondernemer in dat geval de goederen onmiddellijk terugnemen. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die voor ondernemer voortvloeien uit het niet nakomen door de klant van enige verplichting voor hem uit de overeenkomst en deze voorwaarden voortvloeiende, zijn geheel voor rekening van de klant.
 7. In deze gevallen is elke vordering, welke ondernemer ten laste van klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar. Tevens mag ondernemer in dat geval de goederen onmiddellijk terugnemen.
 8. Indien klant niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit enige met ondernemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, aanvragen van surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van klant, wordt hij geacht rechtswege in verzuim te zijn en heeft ondernemer het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst uitvoering van alle tussen hem/haar en klant lopende overeenkomsten op te schorten, dan wel daarvoor contante betaling te vorderen, ook indien anders was overeengekomen, dan wel overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden te onzer keuze, zonder dat ondernemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar verder toekomende rechten.
 9. In deze gevallen is elke vordering die de Vennootschap heeft of zal hebben op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 10. Objections to the amount of an invoice do not suspend the payment obligation.
 11. The customer has the duty to immediately report inaccuracies in payment data provided or mentioned to the entrepreneur. 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ondernemer totdat klant alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 2. Door ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem/haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. In het geval ondernemer zijn/haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

  Artikel 8 – Levering en uitvoering

  1. The entrepreneur will take the necessary care in receiving and preparing orders of products.
  2. Levertijd van producten wordt in overleg bepaald. Ter indicatie voor nieuwe klanten wordt een voorloop tijd van vier weken gehanteerd. Bij terugkerende bestellingen kan dit worden gereduceerd in overleg.
  3. Als plaats van levering geldt in het beginsel de locatie van de bus van Potjes & Deksels. Het adres van de klant is mogelijk mits dit op een van de routes ligt, of mits dit is afgestemd met ondernemer. De klant kan aan het bedrijf een andere plaats van levering kenbaar maken, mits tijdig doorgegeven aan en bevestigd door het bedrijf.
  4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Vanwege levering op de route, kan het langer duren dan gebruikelijk. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht.
  5. If delivery of an ordered product turns out to be impossible, the entrepreneur will make an effort to make a replacement product available.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging op het in overeenstemming met het in artikel 7 genoemde adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  7. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. De prijzen gelden af pand Nieuwerkerk aan den IJssel, met uitzondering van de volgende leveringscondities:
   Leveringen binnen Nederland (indien te combineren met onze routes) zijn franco vrij vanaf € 300,00 ex BTW. Voor leveringen beneden een bedrag van € 300,00 ex BTW wordt een variabele bijdrage in de transportkosten in rekening gebracht. Deze bijdrage is afhankelijk van de aard (colli/pallet) en het gewicht van de zending en de leverlocatie.
   Direct nadat het product als geleverd geldt, draagt klant het risico van alle directe en indirecte schade welke aan of door dit product voor de klant en/of voor derden mocht ontstaan.
  8. If an order cannot be delivered because no one is present or the delivery location is closed, additional delivery charges may apply.

  Artikel 9 – Reclame en herroepingsrecht

  1. Customer is obliged to inspect the delivered products for defects immediately after the products are made available to him. In doing so, the customer must examine whether the quality and/or quantity corresponds to what was agreed.
  2. After the customer takes delivery of the products, these products are not the responsibility of the entrepreneur.
  3. If a defect is reported later, the customer will no longer be entitled to repair, replacement or compensation. In the event of a quality complaint, the Company will try to find a solution together with the Customer.

  Artikel 10 – Conformiteit

  1. The entrepreneur guarantees that the products and / or services meet the contract, the specifications listed in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usability and on the date of the conclusion of the agreement existing legal provisions and / or government regulations. Goods must be stored in the appropriate sealed packaging in a cool, dry and dark place immediately upon receipt.

  Artikel 11 – Aansprakelijkheid

  1. Entrepreneur is not liable for damages of any kind arising because Entrepreneur has relied on incorrect and / or incomplete information provided by or on behalf of the customer.
  2. Entrepreneur cannot serve customers with allergies unless otherwise agreed. No cross-contamination of products can be prevented due to the work area and use of one storage area.
  3. The limitations of liability included in this article do not apply if the damage is due to intent or gross negligence of the Company or its subordinates.

  Artikel 12 – Vrijwaring

  1. The Client indemnifies the Company against any claims by third parties who suffer damages in connection with the execution of the Contract and whose causes are attributable to parties other than the Company.
  2. Should the Company become liable to a third party for this reason, the Client is obliged to assist the Company both extra-judicially and judicially and to immediately do everything that may be expected of it in that respect. Should the client fail to take adequate measures, then the Company has the right to do so itself, without notice of default. All costs and damages on the part of the entrepreneur and third parties will be fully at the expense and risk of the client.

  Artikel 13 – Overmacht

  1. The entrepreneur is not obliged to fulfill any obligation to the customer if he is hindered as a result of a circumstance that is not due to fault and not under the law, a legal act or generally accepted practice.
  2. In these general terms and conditions, force majeure is defined, in addition to what is included in the law and jurisprudence, as all external causes, foreseen and unforeseen, over which the Entrepreneur has no influence, but which prevent the Entrepreneur from fulfilling his obligations. The entrepreneur also has the right to invoke force majeure if the circumstance that prevents (further) fulfillment of the contract occurs after the entrepreneur should have fulfilled his obligation.
  3. Entrepreneur may suspend its obligations under the agreement during the period of force majeure. If this period lasts longer than two months, then either party is entitled to terminate the agreement, without any obligation to compensate the other party for damages.
  4. Insofar as the Company has partially fulfilled its obligations arising from the Contract or will be able to fulfil these at the time when Force Majeure arises, and insofar as independent value can be attached to the part that has been or will be fulfilled, the Company has the right to invoice the part that has been or will be fulfilled separately. The Client is obliged to pay this invoice as if it were a separate Contract.

  Artikel 14 – Klachtenregeling

  1. Complaints about the implementation of the agreement must be submitted to the entrepreneur within a reasonable time, fully and clearly described, after the customer has found the defects.
  2. Complaints submitted to the entrepreneur shall be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will respond within the period of 14 days with a message of receipt and an indication when the customer can expect a more detailed answer.

   

  Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

  1. Contracts between the entrepreneur and the customer to which these terms and conditions relate, are exclusively governed by Dutch law, even if a commitment is fully or partially implemented abroad. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.
  2. All disputes arising from offers or agreements, however named, will be submitted to the judgment of the competent court in Rotterdam (the Netherlands).
  3. The parties will only appeal to the court after they have made every effort to settle a dispute by mutual agreement.

  Artikel 16 – Wijziging voorwaarden

  1. The entrepreneur reserves the right to change these Terms unilaterally.
  2. The version that applies is the version that applied at the time of the conclusion of the relevant legal relationship with the entrepreneur. Customer is advised to regularly check the conditions for changes.

  Dit is de meest recente versie van de Potjes & Deksels Algemene voorwaarden. Deze is voor het laatst gewijzigd op 02-03-2021.

  en_USEN
  key=API_KEY