Zakelijk

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Potjes & Deksels en de klant met betrekking tot de producten die worden aangeboden door Potjes en Deksels. De klant verklaart hiermee dat hij/zij kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande artikelen. Potjes & Deksels heeft het recht om op elk moment de algemene voorwaarden te veranderen, de meest recente versie van de algemene voorwaarden zijn ten alle tijden op de website www.potjesendeksels.nl te vinden.

Artikel 2 – Definities en toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder

klant: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die bij Potjes & Deksels producten koopt.

dag: kalenderdag;

ondernemer: de Potjes & Deksels., gevestigd aan de Zijpenberg 151, 2905 RR te Capelle aan den IJssel, opererend in Nederland onder btw nummer: NL863427960B01 en Kamer van Koophandel Rotterdam 84908262, hierna ook genoemd “Potjes & Deksels”;

overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ondernemer en klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

product: ieder op grond van de overeenkomst door ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak, goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.

voorwaarden: deze algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ondernemer en een klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Als één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en klant zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 5. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 6. Indien ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Ieder aanbod van de ondernemer op de retail prijslijst is vrijblijvend.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs exclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.

Artikel 5 – Prijs

 1. Prijzen van al aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen.
 2. Ondernemer is vrij om op elk moment prijswijzigingen door te voeren, tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen met klant.
 3. De in de prijslijst, een offerte of separate overeenkomsten genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief btw. Wanneer een afnemer uit België een product of dienst van Potjes & Deksels aankoopt, wordt 0% btw in rekening gebracht in verband met intracommunautaire leveringen o.b.v. artikel 138 EU BTW richtlijn 2006/112/EC.

Artikel 6 – Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dienen door klant verschuldigde bedragen te geschieden door online betaling via factuur binnen het genoemde betalingstermijn op deze factuur.
 2. Klanten waarmee is overeengekomen dat zij per bank achteraf mogen betalen, dienen tijdens het betalingsproces de betaalmethode ‘factuur’ aan te vinken. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door leverancier opgegeven rekeningnummer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Ondernemer heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is ondernemer gerechtigd vooruitbetaling van klant te verlangen, bij gebreke waarvan ondernemer niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is bij Potjes & Deksels.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is ondernemer gerechtigd een vertragingsrente van 2% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Als de klant in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft de ondernemer het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan klant in rekening te brengen.
 6. Ook mag ondernemer in dat geval de goederen onmiddellijk terugnemen. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die voor ondernemer voortvloeien uit het niet nakomen door de klant van enige verplichting voor hem uit de overeenkomst en deze voorwaarden voortvloeiende, zijn geheel voor rekening van de klant.
 7. In deze gevallen is elke vordering, welke ondernemer ten laste van klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar. Tevens mag ondernemer in dat geval de goederen onmiddellijk terugnemen.
 8. Indien klant niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit enige met ondernemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, aanvragen van surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van klant, wordt hij geacht rechtswege in verzuim te zijn en heeft ondernemer het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst uitvoering van alle tussen hem/haar en klant lopende overeenkomsten op te schorten, dan wel daarvoor contante betaling te vorderen, ook indien anders was overeengekomen, dan wel overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden te onzer keuze, zonder dat ondernemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar verder toekomende rechten.
 9. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ondernemer verschuldigde.
 10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 11. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ondernemer totdat klant alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 2. Door ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem/haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. In het geval ondernemer zijn/haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

  Artikel 8 – Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de voorbereiding van bestellingen van producten.
  2. Levertijd van producten wordt in overleg bepaald. Ter indicatie voor nieuwe klanten wordt een voorloop tijd van vier weken gehanteerd. Bij terugkerende bestellingen kan dit worden gereduceerd in overleg.
  3. Als plaats van levering geldt in het beginsel de locatie van de bus van Potjes & Deksels. Het adres van de klant is mogelijk mits dit op een van de routes ligt, of mits dit is afgestemd met ondernemer. De klant kan aan het bedrijf een andere plaats van levering kenbaar maken, mits tijdig doorgegeven aan en bevestigd door het bedrijf.
  4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Vanwege levering op de route, kan het langer duren dan gebruikelijk. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht.
  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging op het in overeenstemming met het in artikel 7 genoemde adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  7. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. De prijzen gelden af pand Nieuwerkerk aan den IJssel, met uitzondering van de volgende leveringscondities:
   Leveringen binnen Nederland (indien te combineren met onze routes) zijn franco vrij vanaf € 250,00 ex BTW. Voor leveringen beneden een bedrag van € 250,00 ex BTW wordt een variabele bijdrage in de transportkosten in rekening gebracht. Deze bijdrage is afhankelijk van de aard (colli/pallet) en het gewicht van de zending en de leverlocatie.
   Direct nadat het product als geleverd geldt, draagt klant het risico van alle directe en indirecte schade welke aan of door dit product voor de klant en/of voor derden mocht ontstaan.
  8. Als een bestelling niet kan worden geleverd omdat er niemand aanwezig of de afleverlocatie gesloten is, kunnen er extra leverkosten doorberekend worden.

  Artikel 9 – Reclame en herroepingsrecht

  1. Klant is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
  2. Nadat klant de producten in ontvangst heeft genomen, vallen deze producten buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
  3. Als van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Bij een kwaliteitsklacht zal ondernemer samen met de klant een oplossing proberen te vinden.

  Artikel 10 – Conformiteit

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Goederen dienen direct na ontvangst in de daarvoor gekozen afgesloten verpakking koel, droog en donker te worden opgeslagen.

  Artikel 11 – Aansprakelijkheid

  1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  2. Ondernemer kan tenzij anders overeengekomen geen klanten bedienen met allergieën. Er kan geen kruisbesmetting van de producten voorkomen worden vanwege het werk oppervlakte en het gebruik van één opslagruimte.
  3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ondernemer of zijn ondergeschikten.

  Artikel 12 – Vrijwaring

  1. De klant vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ondernemer toerekenbaar is.
  2. Indien ondernemer uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

  Artikel 13 – Overmacht

  1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
  3. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  4. Voor zover ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

  Artikel 14 – Klachtenregeling

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
  2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

   

  Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam (Nederland).
  3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  Artikel 16 – Wijziging voorwaarden

  1. De ondernemer behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de ondernemer. Klant wordt geadviseerd om regelmatig de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

  Dit is de meest recente versie van de Potjes & Deksels Algemene voorwaarden. Deze is voor het laatst gewijzigd op 02-03-2021.

  nl_NLNL
  key=API_KEY